Reforcem la responsabilitat social de les administracions

Servei de projectes de formació-voluntariatServeis de plans d'acció social empresarialServei d'implantació de sistemes de gestió de responsabilitat social

Entenem que un sistema de gestió responsable es basa en l’aplicació de polítiques de Responsabilitat Social.

› RESPONSABILITAT SOCIAL és una política de gestió segons la qual una organització incorpora estratègicament en els seus processos de creació de valor els interessos i inquietuds dels agents que legítimament prenen part pel seu interès (accionistes, socis, treballadors, clients, usuaris, ciutadans, proveïdors, finançadors, reguladors, agents socials, organitzacions socials...) i específicament un compromís amb la sostenibilitat global (ambiental, social, econòmica).

D’aquesta definició de Responsabilitat Social es deriva un comportament basat en el diàleg orientat a una millora de la gestió dels intangibles (talent dels equips humans, confiança dels clients, solidesa de les relacions en la cadena, llicència social per operar, reputació, marca...) que pretén garantir la sostenibilitat del propi projecte.

AMPLIANT EL CONCEPTE DE RESPONSABILITAT SOCIAL

Més enllà del compliment de la llei, l’empresa, organització o administració socialment responsable es fonamenta en:

tenir un bon govern, basat en la transparència, el diàleg i uns principis ètics.

 construir la seva responsabilitat davant la societat tenint en compte l’impacte de les seves operacions i intervencions, millorant-les i posant-les en valor.

Tradicionalment la Responsabilitat Social s’ha associat al món empresarial (RSE), però sota aquesta definició podem adaptar-la a les administracions, parlant llavors de Responsabilitat Social de les Administracions (RSA).

RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES ADMINISTRACIONS (RSA)

El mateix concepte de Responsabilitat Social que fa referència a les empreses i les entitats, és clarament aplicable a les administracions. El grau d’exigència, però, resulta més alt a l’administració donat que l’essència de la seva activitat rau en el servei a la societat.

Cal recordar que tot i que la finalitat de l’administració és de caràcter social, la seva gestió no sempre segueix les pautes amb les que es defineix la RSA. Així doncs, des de les administracions la integració de polítiques de Responsabilitat Social s’ha d’abordar des d’una triple visió:

 Aplicar internament polítiques de Responsabilitat Social.

 Promoure la implantació de polítiques de responsabilitat en el seu territori d’influència, és a dir, promocionar la RSE i la RSO.

 Co-liderar els processos de responsabilitat en el territori sota la fórmula de Territoris Socialment Responsables.

Des d’entre2mons, ajudem a les administracions a abordaraquest triple repte:

 Implementem polítiques de Responsabilitat Social, especialment les que tenen un caire més social.

 Creem i promocionem Territoris Socialment Responsables (TSR).

 Assessorem a empreses i entitats no lucratives en la implantació de polítiques de Responsabilitat Social.