Competències que desenvolupa el voluntariat corporatiu

FUNDARCONMAC, amb el suport d'Iberdrola, han fet un estudi sobre "Competències associades al desenvolupament d'accions de Voluntariat Corporatiu". Els resultats que presentem a continuació són força clars i deixen palès l'impacte positiu que tenen les activitats de voluntariat sobre les competències dels treballadors.

Cal remarcar que aquest estudi està realitzat recollint la informació d'empreses que realitzen activitats de voluntariat corporatiu tradicionals. Evidentment si les activitats s'enfoquen, tal com ho fem des d'entre2mons sota la fórmula del Voluntariat Promogut per l'Empresa potenciant els aprenentatges, els resultats haguessin estat, si cap, encara més clars.

L'estudi planteja la investigació estudiant l'impacte que tenen les activitats de voluntariat en competències tals com la comunicació interpersonal, el treball en equip, la flexibilitat i l'optimisme/entusiasme, observant diferències significatives en més d'un ítem de cadascuna d'aquestes competències.

Així doncs les millores significatives que s'han trobat entre els que practiquen voluntariat i els que no són les següents:

Comunicació interpersonal

 • Defensa la seva opinió o la seva posició tenint en compte l'opinió o posició dels altres.

 • Escolta els altres i sempre es posa en el seu lloc.

Treball en equip

 • Comparteix l'èxit dels èxits amb altres persones.

 • Aporta informació i recursos i ajuda la resta de l'equip.

 • S'integra en equips de treball.

 • Anteposa els interessos comuns als seus propis interessos o objectius individuals. (Millora encara més quan se superen les 15 hores de voluntariat anuals)

Flexibilitat

 • Accepta les idees i suggeriments d'altres.

 • Mostra obertura als canvis, a les situacions imprevistes i reassignació de funcions.

 • S'adapta a noves situacions i equips de treball. (Millora encara més quan se superen les 15 hores de voluntariat anuals)

Optimisme / entusiasme

 • Enfoca els assumptes amb visió positiva, fins i tot els errors o les dificultats.

 • Mostra una disposició positiva per realitzar les seves funcions i tasques.

Remarcar també que encara que en la resta d'ítems que s'estudien les diferències no hagin estat estadísticameent significatives, la valoració que es fa en els treballadors que realitzen activitats de voluntariat és sempre més alta que en els que no en fan.

Així la investigació recull les següents conclusions:

Conclusions 

 • Els treballadors fan una valoració general positiva del desenvolupament de competències que experimenten a través de l'activitat de voluntariat.

 • Les puntuacions del grup de voluntaris són en tots els casos majors a la dels no voluntaris, i en alguns casos concrets és encara més destacada aquesta diferència.

 • Els voluntaris que treballen en l'àrea comercial, tenen una major assertivitat que la resta de voluntaris

 • Els enquestats que realitzen la seva acció de voluntariat a l'àrea cultural són més donats a compartir l'èxit dels èxits amb altres persones, que la resta de voluntaris

 • Els enquestats que realitzen tasques de voluntariat presenten més pro-activitat i implicació que els que no les realitzen.

 • Dins dels voluntaris, els que realitzen activitats relacionades amb la seva professió (suport professional a ONG, formació relacionada amb el treball) tenen una major pro-activitat que la resta de voluntaris

Afegeix un nou comentari